BCTC Quý 4/2023 ASG - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,2 lần so với cùng kỳ, đạt 4,17 tỷ đồng.

  • Trong quý 4/2023, CTCP Tập đoàn ASG đã công bố báo cáo tài chính.
  • Doanh thu của công ty trong quý này đã giảm 11,07% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 7,81%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đã giảm 33,11% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 82,01%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã tăng 121,48% so với cùng kỳ, đạt 4,17 tỷ đồng. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.919,85 tỷ đồng, giảm 3,01% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm mạnh, chỉ đạt 3,28 tỷ đồng, giảm 96,36% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty đã giảm 42,76% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 23,31%.
  • Công ty cũng đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.243,64 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ nguyên ở mức 756,54 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 20.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây