BCTC Quý 4/2023 COM - Lợi nhuận quý 4 gấp 8,7 lần so với cùng kỳ, đạt 19,45 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Vật tư Xăng Dầu vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty tăng 1,38%, trong khi giá vốn giảm 0,72%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 32,16% và chi phí bán hàng tăng 42,66% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 19,45 tỷ đồng, tăng đến 868,03% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 4.342,34 tỷ đồng, giảm 9,83% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đạt 34,46 tỷ đồng, tăng đến 2.595,17% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 370,35 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 141,21 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây