BCTC Quý 4/2023 GAB - doanh nghiệp lỗ 5,8 tỷ đồng

  • Công ty CTCP Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 98,75% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 98,45%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 65,1% và chi phí bán hàng giảm 50,57% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 1,68 tỷ đồng, giảm 20,76% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 10,8 tỷ đồng, giảm 94,12% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt âm 5,8 tỷ đồng, giảm 116,32% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 8,87%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 8,87% so với cùng kỳ.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 149,04 tỷ đồng.