BCTC Quý 4/2023 GMH - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 2,15 tỷ đồng, giảm 60,77% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 42,32% và giá vốn giảm 39,79% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 10,04% và chi phí bán hàng giảm 30,3% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,15 tỷ đồng, giảm 60,77% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty đạt 113,56 tỷ đồng, giảm 24,94% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 13,63 tỷ đồng, giảm 46,31% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 109,47 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 165 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 9.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây