BCTC Quý 4/2023 HAN - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 26,21 tỷ đồng, giảm 10,15% so với cùng kỳ.

  • Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 25,22%, trong khi giá vốn tăng 25,53%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 19,75%, trong khi chi phí bán hàng giảm 100%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 26,21 tỷ đồng, giảm 10,15% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 2.968,3 tỷ đồng, giảm 7,74% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 44,34 tỷ đồng, giảm 28,18% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng đáng kể, đạt 355,49% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 355,49% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 738,81 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 1.410,48 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 10.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây