BCTC Quý 4/2023 HAS - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 8,26% so với cùng kỳ, lãi 2,08 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Hacisco vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 14,14% và giá vốn giảm 15,64% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng 8,26% so với cùng kỳ, đạt 2,08 tỷ đồng.
  • Tổng doanh thu trong cả năm 2023 của công ty đạt 115,62 tỷ đồng, giảm 20,56% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm 56,02% so với cùng kỳ, chỉ đạt 0,32 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 31,17% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 100% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023.
  • Tại cuối quý 4/2023, giá trị nguyên giá tài sản cố định đạt 47,75 tỷ đồng. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 80 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 7.790 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây