BCTC Quý 4/2023 HGM - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 6,25 tỷ đồng, giảm 44,64% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 45,16% và giá vốn giảm 41,26% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 17,95% trong khi chi phí bán hàng giảm 37,47% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 6,25 tỷ đồng, giảm 44,64% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu đạt 175,68 tỷ đồng, giảm 12,59% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đạt 54,57 tỷ đồng, tăng 1,16% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 131,11 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 126 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây