BCTC Quý 4/2023 HHG - Doanh nghiệp lỗ 42,3 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Hoàng Hà vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 38,71% và giá vốn giảm 43,2% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng 51,8% so với cùng kỳ, đạt mức âm 8,82 tỷ đồng.
  • Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 61,47 tỷ đồng, giảm 41,14% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt mức âm 42,3 tỷ đồng, tăng 26,84% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 1,29% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 2,13% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 438,24 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 348,96 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 2.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây