BCTC Quý 4/2023 HU1 - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,07 tỷ đồng, giảm 91,52% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 37,16% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 41,07%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 0,07 tỷ đồng, giảm 91,52% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 182,93 tỷ đồng, giảm 61,98% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm mạnh, chỉ đạt 0,18 tỷ đồng, giảm 95,29% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 86,95% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng 86,95% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 25,57 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 100 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 6.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây