BCTC Quý 4/2023 RDP - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 21,02 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Rạng Đông Holding vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 18,18% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 19,83%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 28,35% và chi phí bán hàng giảm 31,21% so với cùng kỳ.
  • Kết quả là lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 16,21 tỷ đồng, giảm 299,95% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 2.592,33 tỷ đồng, giảm 8,74% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế của công ty đạt 21,02 tỷ đồng, tăng 163,98% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 21,79% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 29,4% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.166,1 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 490,7 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 8.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây