BCTC Quý 4/2023 SD6 - Doanh nghiệp lỗ 150,3 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Sông Đà 6 vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 52,63% và giá vốn tăng 543,1% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã đạt mức âm 75,23 tỷ đồng, giảm 3.031,34% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 150,01 tỷ đồng, giảm 22,7% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế của công ty cũng đạt mức âm 150,3 tỷ đồng, giảm 193.538,96% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 69,24% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 68,87% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 404,03 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 347,72 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 3.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây