BCTC Quý 4/2023 SJF - Doanh nghiệp lỗ 38,8 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 88,34% và giá vốn giảm 82,94% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2,74% và chi phí bán hàng giảm 87,52% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 32,58 tỷ đồng, tăng 21,64% so với cùng kỳ.
  • Trên cả năm 2023, doanh thu đạt 110,08 tỷ đồng, giảm 36,21% và lợi nhuận lũy kế đạt âm 38,8 tỷ đồng, giảm 21,71% so với cùng kỳ.
  • Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 47,78%, trong đó chi phí lãi vay giảm 55,7% so với cùng kỳ.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 303,06 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 792 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây