BCTC Quý 4/2023 SSC - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,1 lần so với cùng kỳ, đạt 25,91 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 30,73%, trong khi giá vốn tăng 70,36%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 24,03%, trong khi chi phí bán hàng giảm 13,23%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 25,91 tỷ đồng, tăng 106,99% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 301,97 tỷ đồng, tăng 0,57% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 55,83 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty đã tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 248,57 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 149,92 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây