BCTC Quý 4/2023 TDW - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 13,23 tỷ đồng, giảm 37,89% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cấp nước Thủ Đức vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 4,22% và giá vốn tăng 0,18% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 5,02% và chi phí bán hàng giảm 13,38% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 13,23 tỷ đồng, giảm 37,89% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.282,56 tỷ đồng, tăng 8,32% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 52,41 tỷ đồng, tăng 10,29% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 27,84% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 27,84% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 960,03 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 85 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây