BCTC Quý 4/2023 VAF - Lợi nhuận quý 4 gấp 4 lần so với cùng kỳ, đạt 29,13 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 22,65% và giá vốn tăng 30,22% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 119,28% trong khi chi phí bán hàng tăng 14,67% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 29,13 tỷ đồng, tăng 395,02% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 1.001,61 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 66,89% so với cùng kỳ, đạt 63,2 tỷ đồng. Trong năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 225,95 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 376,65 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 12.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây