BCTC Quý2/2023 CET - Q1 bù đắp Q2, lợi nhuận đầu năm đạt 0,2 tỷ đồng

  • Công ty cổ phần HTC Holding vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 55,59% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 55,41%.
  • Kết quả này đã kéo theo lợi nhuận gộp giảm 75,61% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 0,01 tỷ đồng, giảm 124,84% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu của công ty đạt 36,22 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận lũy kế đạt 0,2 tỷ đồng, giảm 29,22% so với cùng kỳ.
  • Trong thời gian này, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định, với nguyên giá đạt 0 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì ở mức 60,5 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 28-07-2023 là 8.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây