BHT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

BHT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHT của CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời gửi các cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được Công ty thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Tờ trình phương án chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Tờ trình báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;
+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về việc Công ty không còn là công ty đại chúng;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX