BMC: Giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

BMC: Giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm