BSD: CBTT ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện họp ĐHĐCĐ TN 2023

BSD: CBTT ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện họp ĐHĐCĐ TN 2023

.

HNX

Tài liệu đính kèm