BSD: Công bố thông tin ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

BSD: Công bố thông tin ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

.

HNX

Tài liệu đính kèm