BSD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

BSD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSD của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 16/03/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân, địa chỉ: Khu 7. thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX