BTH: Nguyễn Lan Hương - người có liên quan đến - đăng ký mua 128,000 CP

BTH: Nguyễn Lan Hương - người có liên quan đến - đăng ký mua 128,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Lan Hương
- Mã chứng khoán: BTH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 128,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/10/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/11/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Công ty Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 16,250,000 CP (tỷ lệ 65%)

HNX