CACB2208: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn

CACB2208: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn chứng quyền CACB2208 do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm