CAV: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận các giao dịch, thỏa thuận với người có liên quan theo hợp đồng khung đã ký

Xem thêm tại hsx.vn