CFPT2210: Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CFPT2210: Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT/12M/SSI/C/EU/Cash-13 (mã CK: CFPT2210) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm