CFPT2210: Thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách người sở hữu chứng quyền

CFPT2210: Thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách người sở hữu chứng quyền

 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách người sở hữu chứng quyền như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm