CFPT2305: Thông báo điều chỉnh giá và tỷ lệ chuyển đổi chứng quyền

CFPT2305: Thông báo điều chỉnh giá và tỷ lệ chuyển đổi chứng quyền

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông báo điều chỉnh giá và tỷ lệ chuyển đổi chứng quyền như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm