CHPG2303: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CHPG2303: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền HPG.01.PHS.C.EU.Cash (mã CK: CHPG2303) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm