CHPG2303: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CHPG2303: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm chứng quyền CHPG2303 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm