CHPG2303: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn

CHPG2303: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn chứng quyền có bảo đảm CHPG2303 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm