CHPG2305: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CHPG2305: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền HPG/VCSC/M/Au/T/A5 (mã CK: CHPG2305) do Công ty Cổ phần Chứng khoán VIETCAP phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm