CHPG2305: Thông báo ngày ĐKCC lập danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn

CHPG2305: Thông báo ngày ĐKCC lập danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo ngày ĐKCC lập danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn Chứng quyền HPG/VCSC/M/Au/T/A5 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm