CHPG2308: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn

CHPG2308: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn của Chứng quyền CHPG2308 do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm