Chuẩn bị chuyển nhà sang HOSE, Dệt may Hoà Thọ (HTG) kinh doanh thế nào?

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (UpCOM: HTG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.269 tỷ đồng giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán ở mức 1.128 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp chỉ thu về 141 tỷ đồng giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.

Quý này lợi nhuận sau thuế của công ty đạt gần 60 tỷ giảm 18% so với quý 3 năm 2022

Chuẩn bị chuyển nhà sang HOSE, Dệt may Hoà Thọ (HTG) kinh doanh thế nào?
Đơn vị: Tỷ đồng

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của Dệt may Hoà Thọ đạt 3579 tỷ giảm 10% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính tăng 7 tỷ đạt gần 55 tỷ trong khi chi phí tài chính ở mức 49 tỷ tăng 28% so với 9 tháng năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 141 tỷ đồng giảm 34% so với cùng kỳ năm trước.

Dệt may Hoà Thọ đặt mục tiêu tổng doanh thu 4.500 tỷ và lợi nhuận trước thuế là 200 tỷ cho cả năm. Như vậy so với kế hoạch công ty đã đạt gần 80% doanh thu và 87% lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 2.491 tỷ đồng. Trong đó, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong cơ cấu tài sản là hàng tồn kho trị giá 688 tỷ đồng, mặc dù đã giảm 26% so với đầu năm.

Chiếm phần lớn tỷ trọng nguồn vốn là khoản nợ nợ phải trả của công ty. Khoản nợ này đã tăng từ 1.510 tỷ đồng hồi đầu năm lên 1.609 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 1.362 tỷ đồng,

Hiện vốn điều lệ của doanh nghiệp này ở mức 360 tỷ đồng. Trong đó, tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) đang là công ty mẹ của doanh nghiệp này khi sở hữu 22,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 61,9% vốn.

Hưởng lợi từ giá cà phê, Vinacafe Biên Hòa (VCF) báo lãi tăng trưởng 45%

Xem thêm tại nguoiquansat.vn