CKDH2212: Thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách người sở hữu chứng quyền

CKDH2212: Thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách người sở hữu chứng quyền

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách người sở hữu chứng quyền CKDH2212 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm