CKV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CKV của CTCP COKYVINA như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Cokyvina – số 178. phố Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

CKV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CKV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Xem thêm tại hnx.vn