CMSN2207: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CMSN2207: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MSN/BSC/C/7M/EU/Cash/2022-01 (mã CK: CMSN2207) do CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm