CMSN2207: Thông báo điều chỉnh chứng quyền

CMSN2207: Thông báo điều chỉnh chứng quyền

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo điều chỉnh Chứng quyền MSN/BSC/C/7M/EU/Cash/2022-01 (mã CK: CMSN2207) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm