CMSN2207: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

CMSN2207: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền MSN/BSC/C/7M/EU/Cash/2022-01 (mã CK: CMSN2207) do CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm