CMSN2212: Thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách người sở hữu chứng quyền

CMSN2212: Thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách người sở hữu chứng quyền

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách người sở hữu chứng quyền CMSN2212 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm