CMWG2215: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CMWG2215: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MWG-HSC-MET13 (mã CK: CMWG2215) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm