CMWG2215: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CMWG2215: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MWG-HSC-MET13 (mã CK: CMWG2215) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành với nội dung như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm