CPDR2206: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CPDR2206: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.09 (mã CK: CPDR2206) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm