CSM: Thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

CSM: Thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền đối với Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm