CSTB2218: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CSTB2218: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm chứng quyền STB/7M/SSI/C/EU/Cash-13 (mã CK: CSTB2218 ) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm