CSTB2218: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

CSTB2218: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền STB/7M/SSI/C/EU/Cash-13 (mã CK: CSTB2218) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm