CSTB2224: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CSTB2224: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền bảo đảm Chứng quyền STB-HSC-MET07 (mã CK: CSTB2224) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm