CSTB2306: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CSTB2306: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền STB/ACBS/Call/EU/Cash/12M/33 (mã CK:CSTB2306 ) do Công ty TNHH Chứng khoán ACB phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm