CTCB2211: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

CTCB2211: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền TCB/7M/SSI/C/EU/Cash-13 (mã CK: CTCB2211) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm