CTCB2215: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CTCB2215: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền bảo đảm Chứng quyền TCB-HSC-MET10 (mã CK: CTCB2215) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm